ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพล ดาวเรือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา:
– สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทจิตวิทยา จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
– ศึกษาต่อทางด้านการศึกษาปฐมวัย ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
ประสบการณ์:
– อาจารย์ประจำภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้านวิชาการ เป็นนักวิชาการศึกษา นักวิจัย นักเขียน มีผลงานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน เช่น หลักสูตรโครงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ( Gifted ), หลักสูตรการสอนตามแนวความคิด FUN FIND FOCUS โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม มีผลงานการทำหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม มีผลงานการเขียนบทความอนุบาลศึกษา ในนิตยสารแม่และเด็ก
นอกจากนี้ยังมีผลงานเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การเล่นของเด็ก การเรียนรู้โดยใช้ฐานสมอง ( Brain Based Learning ) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ฯลฯ
ด้านสื่อการสอน / โทรทัศน์สำหรับเด็ก เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์การสอน และการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน เช่น รายการเจ้าขุนทอง, รายการหนูทำได้, รายการปัญหาอยู่ที่ไหน และเป็นที่ปรึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
ด้านการพัฒนาเยาวชน เป็นผู้คิดค้นรูปแบบ ( Model ) การพัฒนาเยาวชน โดยผ่านกิจกรรมการประกวด เช่น โครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย, โครงการทูตตาวิเศษ, โครงการกล้าใหม่ใผ่รู้ ฯลฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญ การจัดค่ายพัฒนาเยาวชนทั้งในระดับโรงเรียน ระดับประเทศ และระดับสากล เป็นวิทยากรและผู้นำเยาวชนโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมของเยาวชนไทย – เยาวชนนานาชาติ ของหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม, สำนักงานส่งเสริม และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ, องค์กร CISV ฯลฯ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ด้านบริการสังคม เป็นวิทยากรประจำและวิทยากรพิเศษขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้โดยใช้ฐานสมอง (BBL) ศิลปบำบัด ( Art Therapy ) ทฤษฏีพหุปัญญา ( Multiple Intelligences ) วิทยากรอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษระดับอนุบาล – อุดมศึกษา ของสถาบันการศึกษาต่างๆ วิทยากรค่ายพัฒนาเยาวชนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน