ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับการศึกษา:
– ปริญญาโทควบปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่- อื่นๆ ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์:
งานวิจัยหัวหน้าโครงการวิจัย
(1) การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบร่วมมือ เรื่องสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความเข้าใจและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องสะเต็มศึกษาของครูปฐมวัย ปี 2559
(2) การรับรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือบน e-Learning ชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. 2556
(3) คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. 2555
(4) การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพและปริมณฑล ปี พ.ศ. 2555
งานวิจัย – ผู้ร่วมวิจัย
(1) มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 สาขาวิชา ปี พ.ศ. 2556
(2) การศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทความวิชาการ
(1) มโนมติทางเลือกทางชีววิทยา (วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. 2554)
(2) การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ
สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพและปริมณฑล (วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. 2555)
(3) ความพึงพอใจของนักเรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2556)
การนำเสนองานวิชาการ
– Presented and attended: Australasian Science Education Research Association Rydges Hotel South Bank Brisbane, QLD. Australia
– Presented and attended: Georgia Science Teachers for Annual Conference Classic center, Athens, Georgia
– Presented and attended: The NSTA International Conference on Science Education
St. Louis, Missouri, USA
– ผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว (Animation) เรื่องการหายใจ ประกอบการสอนช่วงชั้นที่ 4 นำเสนอในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 18 (วทร. 18)
วิทยากร
(1) วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดยใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ
(2) วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การเตรียมตัวของครูสู่ประชาคมอาเซียน
(3) วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(4) วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด
(5) วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
(6) วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสะเต็มสำหรับครูระดับปฐมวัย
(7) วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสะเต็มสำหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา