อาจารย์เหมวรรณ ขันมณี

อาจารย์ประจำ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ระดับการศึกษา:
– ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์:
1. นิเทศการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 2544
2. อดีตประธานศูนย์เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. วิทยากรบรรยายและปฎิบัติการด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถม
4. ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและตรวจเครื่องมือวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถม
5. ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและตรวจเครื่องมือวิจัยเกี่ยวกับการใช้ iPad ในการจัดการเรียนรู้
6. ผู้สอนวิชาวิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมให้แก่นิสิตครุศาสตร์ชั้นปีที่สาม
7. ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม
งานแต่ง เรียบเรียง
1. บรรณาธิการหนังสือ Bounce Now (แบบเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา)
2. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบหนังสือ Super Kids