ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม

อาจารย์ประจำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา:
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
– Master Degree of Arts in Teaching, Miami University at Oxford, Ohio, United States of America
– วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) สาขาวิชาเอก การจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
– พยบ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์:
– พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– อาจารย์ระดับ 7 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– อาจารย์ระดับ 6 สังกัด ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– อาจารย์ระดับ 5 สังกัด ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– พยาบาลประจำการ ระดับ 3-5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล