อาจารย์กรกนก จงสูงเนิน

นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ระดับการศึกษา:
– วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ศศม. (การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์:
2536-2547 หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์/วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
– บริษัท สวอนอินดัสทรีส์(ประเทศไทย ) จำกัด
– บริษัท ไทยเมล่อนโปลีเอสเตอร์จำกัด (มหาชน)
– บริษัท ไทยยังเคมีคอล จำกัด
2547-2551 นักวิทยาศาสตร์
– กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
– ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2551-ปัจจุบัน นักวิชาการ ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.
– วิทยากร ประจำค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับครู และนักเรียน
– เขียนงานส่วนเนื้อหา สำหรับสื่อการเรียนรู้ประเภททดลอง
– ออกแบบกิจกรรมการทดลอง สำหรับค่ายวิทยาศาสตร์
ผลงาน
2555 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ส่วนเนื้อหากิจกรรมการทดลอง ชุดเจาะลึกเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์ “สนุกกับสารเรืองแสง”
2556 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ส่วนเนื้อหากิจกรรมการทดลอง ชุดเจาะลึกเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์“กลวิทยาศาสตร์ในห้องครัว”
2557 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ส่วนเนื้อหากิจกรรมการทดลอง ชุดมายากลเคมี “เสกกาวเด้งดึ๋ง”, “เสกสวนเคมีหลากสี” และ “เสกสีตามใจนึก”
2558 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ส่วนเนื้อหากิจกรรมการทดลอง ชุดมหัศจรรย์แห่งผลึก และชุดเคมีแห่งแสง