ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

อาจารย์

ระดับการศึกษา:
– Ph. D.(English Education) จาก Indiana University,USA.
– M. S. (Applied Linguistics) จาก Indiana University , USA.
– กศ.บ. (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
– ป.กศ.โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี
– โรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรี(มัธยม)
– โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี(ประถม)
ประสบการณ์:
– เคยเป็นนักเรียน AFS เรียนที่ Washington High school รัฐ Connecticut, USA
– เคยได้รับทุนไปดูงานด้านการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น และหลายประเทศ
– เคยได้รับทุนฟุลไบรท์(Fulbright) 2ครั้ง ไปศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกา
– เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาประจำองค์การซีมีโอ (SEAMEO) ณ ศูนย์ภาษา RELC ประเทศสิงคโปร์3 ปี
– เคยได้รับเชิญไปบรรยายให้กับหลายหน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ฯลฯ
– เป็นวิทยากรให้กับภาควิชาภาษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เรื่องการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation)
– เป็นประธานคณะกรรมการเขียนชุดฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้อบรมครูทั่วประเทศ
– เป็นวิทยากรอบรมอาจารย์ภาษาอังกฤษให้โรงเรียนมัธยมหลายแห่งทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
– อดีตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
– ผู้แปลคู่มือครูชุด Let’s Go 3-4 Oxford Picture Dictionary ของ Oxford University Press.
– เคยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ถวายการบรรยายแด่พระราชินีนาถเบียร์ทริกซ์(Queen Beatrix) แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2547
– เป็นวิทยากรอบรมครูชาวต่างชาติให้ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และหลายสถาบัน
– ผลงานทางวิชาการ แต่งตำรา วิธีสอนแบบการตอบสนองด้วยท่าทาง (T.P.R) การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (C.L.T) ,basic Grammar, Local Reading materials , Picture Dictionary for beginners , English Square Phonics 1-6 , เก่งอังกฤษกับ Pinky เป็นต้น
– ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาโท และ เอก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
– ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ English Square จ.กาญจนบุรี