อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ระดับการศึกษา:
– ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2557
– ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง สาขามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553  และได้รับรางวัลนิสิตฝึกสอนดีเด่น และนิสิตผู้ผลิตสื่อการสอนดีเด่น

ประสบการณ์:
1.ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
2. วิทยากรบรรยายและปฏิบัติการด้านเทคนิคการสอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
3. วิทยากรบรรยายและปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อการสอน