อาจารย์อรชา พันธุบรรยงก์

อาจารย์ประจำ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ประสบการณ์:
พ.ศ.2557 ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมศึกษาของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
– พ.ศ.2522 ครุศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– พ.ศ.2525 ครุศาสตรมหาบัณฑิต ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
– สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม โดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้น”เรียนอย่างมีความสุข สนุกในการค้นหา”โดยให้ผู้เรียนได้สังเกต สำรวจ ทดลอง ลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง