ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

อาจารย์สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา:
– Certificate of The Global Scholars Professional Enrichment (GSPE) and Postdoctoral Training Program, University of Missouri, USA
– ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา):
หลักสูตรและการจัดประสบการณ์ทางการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สตีมศึกษา การพัฒนาวิชาชีพครูทางการศึกษาปฐมวัย

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ:
หัวหน้าโครงการวิจัย :
– การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ของสพฐ. ปีงบประมาณ 2550
– การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นครูปฐมวัย: คุณภาพการเรียนรู้จากการสะท้อนความคิดผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ผสานจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการจัดประสบการณ์ทางปฐมวัยศึกษา
– การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ปีการศึกษา 2550
– การส่งเสริมการอ่านของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 สถานศึกษา 2556
– พื้นที่การเรียนรู้: การศึกษาตนเองผ่านกาเล่าเรื่องแบบสืบเสาะเพื่อการพัฒนาวิชาชีพปฐมวัยในบริบทมิซูรีบนฐาน สตีมศึกษา

ผู้ร่วมโครงการวิจัย :
– การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรด้านความมั่นคงตามมติคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
– การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปฐมวัยศึกษา
– การผลิตครูขั้นพื้นฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี การดำเนินงานปีที่ 2

งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว :
– การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นครูปฐมวัย: คุณภาพการเรียนรู้จากการสะท้อนความคิดผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ผสานจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการจัดประสบการณ์ทางปฐมวัยศึกษา. ปีที่พิมพ์ 2553. พิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด. ทุนวิจัยโดยคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์. ทุนวิจัยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
– การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2550. ปีที่พิมพ์ 2553. พิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. ทุนวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปฐมวัยศึกษา. ปีที่พิมพ์ 2553. พิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. ทุนวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ :
– การศึกษาคุณภาพการเรียนรู้ของนิสิตบัณฑิตศึกษาผ่านการสะท้อนความคิดจากการจัดทำแฟ้มสะสมงานอิเลคทรอนิกส์เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย. ทุนวิจัยโดยคณะศึกษาศาสตร์. ได้ทำการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละ 95
– พื้นที่การเรียนรู้: การศึกษาตนเองผ่านกาเล่าเรื่องแบบสืบเสาะเพื่อการพัฒนาวิชาชีพปฐมวัยในบริบทมิซูรีบนฐาน สตีมศึกษา