ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล

รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ระดับการศึกษา:
– ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยพะเยา
– ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ค.บ. (ภาษาไทย) สถาบันราชภัฎเชียงราย
ประสบการณ์:
– อาจารย์ประจำโปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
– ประธานโปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
– กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย