รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข

ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์

ระดับการศึกษา:
– ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนชีววิทยา-คณิตศาสตร์) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์:
– พัฒนาแบบเรียนและคู่มือการสอนวิทยาศาสตร์
– การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
– การสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
– การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน