อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

นักวิชาการคณิตศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

ระดับการศึกษา:
– ปริญญาโท สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
– ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์:
– นักคณิตศาสตร์ สสวท.
– กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ การเขียนหนังสือ พิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาคณิตศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554