รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน อดีตหัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา:
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-Certificate in Science Education, Hiroshima University, Japan.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์)
ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญทอง) (การมัธยมศึกษา)
ประสบการณ์:
– ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิจารณา วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สาขาวิชาหลักสูตร ระดับปริญญาตรีโท และเอก ในมหาวิทยาลัยต่างๆ
– พัฒนาหลักสูตร โปรแกรม และหลักสูตรฝึกอบรมครูก่อนประจำการและครูประจำการในทุกระดับการศึกษา
– พัฒนาบทความเกี่ยวกับการปฎิรูปครูจากงานวิจัยทางการศึกษา ประมาณ 50 บทความ
– เขียนตำรา หนังสือสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ประมาณมากกว่า 10 เล่ม
– เขียนตำราหนังสือสำหรับครูทั่วไป ประมาณมากกว่า 20 เล่ม