อาจารย์พิรุนเทพ เพชรบุรี

อาจารย์ประจำ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ระดับการศึกษา:
– ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551วิทยานิพนธ์ดีเด่นรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช เรื่อง การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินตนเองเพื่อใช้ในการเทียบเคียง การปฏิบัติงานทางวิชาชีพครู
– ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาประถมศึกษา(วิทยาศาสตร์-ภาษาไทย) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2549 (รางวัลนิสิตฝึกสอนดีเด่น)
ประสบการณ์:
1. ผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
2. วิทยากรบรรยายและปฎิบัติการด้านการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา
3. อาจารย์ผู้สอนวิชา 2719111 ภาษาไทย ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานแต่ง เรียบเรียง
1. พรทิพย์ แข็งขัน และพิรุนเทพ เพชรบุรี. (2553). คู่มือฝึกอบรมภาษาไทยและบูรณาการ ระดับประถมศึกษา โมดูล 9 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนภาษาไทย. โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. พิรุนเทพ เพชรบุรี. (2554). เตรียมสอบ ป. 4-6 วิชาภาษาไทย กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์แม็ค
3. คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย. (2556). หลักภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์บรรณกิจ
4. คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย. (2556). หลักภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์บรรณกิจ
5. พิรุนเทพ เพชรบุรี. (2558).การวิจัยและพัฒนาชุดการสอนตามแนวคิดอุปมา/เปรียบเทียบ (Analogy)โดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย