อาจารย์พรพิตร สกุณา

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย (คศ.4)

ระดับการศึกษา:
– ครุศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทประวัติศาสตร์
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาการสอนภาษาไทย
ประสบการณ์:
– ได้รับคัดเลือกเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยในต่างประเทศ ณ สหรัฐอเมริกา
– ได้รับคัดเลือกเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยในต่างประเทศ ณ ออสเตรเลีย
– ได้รับคัดเลือกเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยในต่างประเทศ ณ จีน
– ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการดำเนินงานของกรมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖
– ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจผลงาน คศ. ๓ ของกรุงเทพมหานคร
– เขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม เงินทองของมีค่า ชุดพัฒนาคุณค่าชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชั้น ป.๑ – ป. ๔
– เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การบูรณาการความรู้กับความเข้มแข็งในชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีภาคใต้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และกองคลัง สำนักพระราชวัง
– ร่วมผลิตสื่อการสอนภาษาไทยโดยใช้ระบบ e – learning ของมูลนิธิ-ทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อให้นักเรียนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆได้ศึกษา
– ได้รับแต่งตั้งเป็นครูเชี่ยวชาญ