อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

รองคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา:
– Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction), Faculty of Education, Chulalongkorn University (Under UDC Scholarship)
– Master of Arts (Honors) (Bicultural-Bilingual Studies with a concentration in English as a Second Language) University of Texas at San Antonio, USA
– Bechelor of Education (English and Advanced English), Chulalongkorn University
– Others:
1. Certificate of Audio-Visual Methodology, University of London, England
2. Certificate of English Proficiency, Cambridge University, England
3. Certificate of English Language Teaching Development, the Royal Australian Air Force, Melbourne, Australia
4. Certificate of Basic English Language Instructor, Lackland Air Force Base, San Antonio, Texas, USA
5. Certificate of Critical Thin ing, National Critical Center, Sonoma State University, Los Anglas, USA