อาจารย์รัชดา ยาตรา

นักวิชาการ

ระดับการศึกษา:
ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชา คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์:
– วิทยากรการอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
– วิทยากรการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
– กรรมการสร้างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สสวท.
– กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา