ดร.รัชนิกร ชลไชยะ

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระดับการศึกษา:
Ph.D.(Mathematics), University of Reading
วท.ม. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. คณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย