ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ระดับการศึกษา:
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ประถมศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรบัณฑิต (ประถมศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์:
ระดับประถมศึกษา
– วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป. 3- ป.6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เป็นเวลา 16 ปี
– วิชาวิธีวิทยาการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา รหัสวิชา 2718338 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 7 ปี
บทความทางวิชาการ
“Number sense กับการสอนคณิตศาสตร์” คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม.
สาระน่ารู้สำหรับครูคณิตศาสตร์รวมบทความประสบการณ์สอน กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒ หน้า ๗๙-๙๑.
งานแต่ง เรียบเรียง แปลตำรา
1. คู่มือครูคณิตศาสตร์การสอนคณิตศาสตร์ด้วยเกม กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.3 และระดับชั้น ป. 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สำนักพิมพ์บรรณกิจ
3. หนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป. 3 สำนักพิมพ์ไฮเอ็ด
4. หนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์(ติวสอบ O-net) ระดับชั้น ป. 6 สำนักพิมพ์ไฮเอ็ด