ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับการศึกษา:
– การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– การศึกษามหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์:
– ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาคณิตศาสตรศึกษา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– เลขานุการและกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาคณิตศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ผู้ชำนาญการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
– กรรมการบริหารสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์