อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ระดับการศึกษา:
ปริญญาโท วท.ม.(นิเวศวิทยา) จากโครงการสหวิทยาการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วท.บ.(ชีววิทยา) จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์:
ประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
– กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในโครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
– กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในโครงการสตาร์
– กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในโครงการศิษย์ก้นกุฏิ
– กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร
– กรรมการและเลขานุการในโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
– กรรมการและเลขานุการในโครงการความร่วมมือไทย-อินเดียด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในโครงการค่าย APEC
– กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์
– กรรมการในโครงการพระราชดำริตามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยการดำเนินงานของ สวทช.
– กรรมการและเลขานุการในโครงการเชิดชูเกียรติเยาวชนที่มีผลงานและรางวัลระดับนานาชาติ
– กรรมการและเลขานุการในโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา