อาจารย์แสงทิวา ไชยยศ

อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับการศึกษา:
– Ms. in Early Childhood, Jackson State University, USA
– ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์