รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับการศึกษา:
– PhD.Doctor of Philosophy, Education (Linguistics), University of Tasmania, Australia.
– Master of education with Second class Honours Upper Divition, University of Tasmania, Australia.
– Master of Education (TESOL), University of Tasmania, Australia.
– Liberal Arts (Linguistics) Thammasat university.
ประสบการณ์:
– อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษ
– ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
– เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนนทบุรี เผยแพร่ปีพ.ศ. 2554 การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทางด้านการศึกษาทางไกล (ประเภทการพัฒนาศักยภาพการวิจัย) ประจำปี 2553 จากงบประมาณเงินรายได้และวิจัยเรื่อง พัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องหลักการสอนทักษะ การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
– เป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาศึกษาศาสตร์แขนงหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคุรุสภา เรื่อง “มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ได้รับทุนอุดหนุนจากคุรุสภา
ผลงาน:
– อบรมเชิงปฎิบัติการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการพูด การออกเสียง” ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 17 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง MEETING ROOM 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ และที่อื่นๆ อาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีะรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และให้ครูอาจารย์ใน เขต 1-2 จ.ฉะเชิงเทรา
– ภาษาอังกฤษกับอาเซียน ให้ การท่าอากาศสุวรรณภูมิ
– เป็นผู้จัดรายการ Hello English ทาง NBT ทุกวันศุกร์ 17.00 น. และ 5.00 น. วันจันทร์ (รีรัน)