อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม

อาจารย์ประจำ สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระดับการศึกษา:
– อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์:
– พ.ศ.2550-2556 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อาจารย์ประจำ สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย)
– พ.ศ.2548-2550 โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Japanese Association School) (อาจารย์พิเศษ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
– พ.ศ.2546-2547 มหาวิทยาลัยสยาม (อาจารย์พิเศษ สอนภาษาไทยสาหรับนักศึกษาต่างชาติ)
– พ.ศ.2546 Thai Language Achievement School (โรงเรียนสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ)
– พ.ศ.2544-2545 Union language school (โรงเรียนสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ)