ดร.สุจินต์ สุวรรณะ

อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา:
– Ph.D. (Mathematics) Department of Mathematics, University of Virginia, Virginia, USA
– M.S (Mathematics) Department of Mathematics, University of Virginia, Virginia, USA
– B.A. (Physics with highest honors) Department of Physics, Lehigh University, Pennsylvania, USA
– B.S. (Mathematics with highest honors)  Department of Mathematics, Lehigh University, Pennsylvania, USA
นักเรียนทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
ประสบการณ์:
– อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
– ผู้เชี่ยวชาญ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาโอลิมปิกวิชาการฯ สสวท.
– กรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ
– วิทยากรอบรมครู สสวท.
– อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์