อาจารย์สุปราณี สิทธิไพโรจน์สกุล

นักวิชาการ ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ระดับการศึกษา:
– วิทยาศาสตรมหาบันฑิต (วท.ม.) สาขาชีวเวชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วิทยาศาสตรบันฑิต (วท.บ.) สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อนุปริญญาตรี เคมีปฏิบัติ สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์:
บทความในวารสาร / JOURNAL ARTICLE
– Supranee Sithipirojsakul; Nareuporn Sutantavibul; Sunanta Pongsamart. 2002. “Application of powdered cellulose from durian fruit-hulls for preparation of direct compression tablets.” Thai J.Pharm. Sci 26 (3-4): 160. (in English)
ประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผลงานด้านการถ่ายทอดความรู้และผลงานวิชาการ
1.1 เขียนและร่วมเป็นกองบรรณาธิการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อใช้เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน ดังนี้ (เรื่องที่ 1 – 5 สพฐ.นำไปพิมพ์ขยายผลเรื่องละ 70,000 เล่ม เพื่อขยายผลสู่โรงเรียนทั่วประเทศ)
1.1.1 นาโนเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา พิมพ์ปี พ.ศ. 2549
1.1.2 การสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา พิมพ์ปี พ.ศ. 2549
1.1.3 โครงงานวิทยาศาสตร์แบบงานวิจัย ระดับมัธยมศึกษา พิมพ์ปี พ.ศ. 2549
1.1.4 รู้ใช้รู้เทคนิคในห้องปฏิบัติการ ระดับมัธยมศึกษา พิมพ์ปี พ.ศ. 2549
1.1.5 เกมกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา พิมพ์ปี พ.ศ. 2549
1.1.6 พลังงาน ระดับประถมศึกษา พิมพ์ปี พ.ศ. 2547
1.1.7 เกมกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา พิมพ์ปี พ.ศ. 2549
1.1.8 พรรณไม้ป่าชายเลน ระดับมัธยมศึกษา พิมพ์ปี พ.ศ. 2549
1.1.9 เทคโนโลยีอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา พิมพ์ปี พ.ศ. 2552
1.1.10 สนุกกับการเรียนรู้เรื่องกล้วยๆ พิมพ์ปี พ.ศ. 2554
1.1.11 เทคนิคการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ พิมพ์ปี พ.ศ. 2555
1.2 เขียนและร่วมเป็นกองบรรณาธิการจุลสาร Science in action ราย 2 เดือน ปี 2549 – 2550 รวมจำนวน 12 ฉบับ
1.2.1 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : 2548 : Food We Eat
1.2.2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : 2548 : Our Brain
1.2.3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 : 2548 : It’s about Chemistry
1.2.4 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 : 2548 : Safety Mind
1.2.5 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 : 2548 : Celebrations
1.2.6 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 : 2549 : Hearts
1.2.7 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 : 2549 : Water
1.2.8 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 : 2549 : Bucky Ball
1.2.9 ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 : 2549 : Space World
1.2.10 ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 : 2549 : Living Things in the Sea
1.2.11 ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 : 2549 : Royal Flora vol.1
1.2.12 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 : 2550 : Royal Flora vol.2
Krit Chongsrid
1.3 พัฒนาชุดสื่อกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดังนี้
1.3.1 ดีเอ็นเอ โมเลกุลชีวิต ระดับมัธยมศึกษา
1.3.2 กลนักวิทยาศาสตร์น้อยในห้องครัว ระดับประถมปลาย – มัธยมศึกษาตอนต้น
1.3.3 มายากลนักเคมีระดับประถมปลาย – มัธยมศึกษาตอนต้น
1.3.4 ความลับของพืช ระดับปฐมวัย
1.4 เป็นวิทยากรอบรมครูตามหลักสูตร Active Teaching and Learning Approaches in Science (ATLAS) ซึ่งพัฒนาร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ฮาลลัม สหราชอาณาจักร ดังนี้
1.4.1 Active Teaching and Learning Approaches in Science (ATLAS) : เทคนิคการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.4.2 Problem Solving : เทคนิคการแก้ปัญหา
1.4.3 Game : การใช้เกมในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.4.4 Classroom Research : เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน
1.4.5 Classroom Questioning techniques : เทคนิคการใช้คำถามในชั้นเรียน
1.4.6 School Science Project and Science Fair : การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
1.4.7 Research Questions : เทคนิคการตั้งคำถามเชิงวิจัย
1.4.8 Teacher as Science Communicator : การสื่อสารวิทยาศาสตร์
2. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอื่นๆ
• ออกแบบสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
• จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กและเยาวชน
• จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์
• เป็นกรรมการตัดสินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เช่น โครงการ Young Scientist Competition (YSC)
• เป็นกรรมการให้คาแนะนาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน
• นำคณะนักเรียนเข้าร่วมงานประกวดโครงงานในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF)
• เป็นวิทยากรหลัก (Core Trainer) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
• เป็นคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
• เป็นคณะทำงาน The 4th APEC Youth Science Festival 2011
• เป็นคณะทำงาน Asian Science Camp 2015