อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาคณิตศาสตร์ สสวท.

ระดับการศึกษา:
– ปริญญาโท: ศษ.ม (คณิตศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาตรี: B.S. (Mathematics), Rose–Hulman Institute of Technology, U.S.A.
ประสบการณ์:
– ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาคณิตศาสตร์
– 2547 – 2549 คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท.
– 11/2543 – 5/2544 นักวิเคราะห์โครงการ สวทช.
– 6/2543 – 10/254 นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท.
ผลงานวิชาการ
– การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในการคิดแบบอเนกนัยและการเอาชนะ ความไม่ยืดหยุ่นของการคิด วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิชาที่รับผิดชอบ ปริญญาตรี
– พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 1
– คณิตศาสตร์ในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2
– นวัตกรรมทางการสอนคณิตศาสตร์
– คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิชาพื้นฐานอาชีพในระดับมัธยมศึกษา
– สัมมนาการสอน
วิชาที่รับผิดชอบ ปริญญาโท
– ภาษาอังกฤษทางคณิตศาสตร์ศึกษา
– การศึกษาอิสระ