อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์

อาจารย์สาขาวิชาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระดับการศึกษา:
– ค.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1
– ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ประสบการณ์:
– อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– อาจารย์ภาษาต่างประเทศ ภาควิชาภาษาและวรรณคดีเอเชียอาคเนย์ Yunnan Nationalities University , P.R.China
– อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
– วิทยากร เทคนิควิธีสอนภาษาไทย , การบูรณาการการสอน , การพูดในที่ประชุม , กลุ่มสัมพันธ์, บุคลิกภาพ , ภาวะผู้นำ, ทักษะชีวิต , สันทนาการ , คุณธรรมและจริยธรรม