รองศาสตราจารย์ ดร. ทิศนา แขมมณี

ราชบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ราชบัณฑิต
ประเภทวิชา : ศึกษาศาสตร์
สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์ มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
สำนัก : ธรรมศาสตร์และการเมือง

คุณวุฒิ:
– ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– M.A. in Ed., Chico State College, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
– Ph.D. (Curriculum & Instruction) มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตต สหรัฐอเมริกา 

ตำแหน่ง:
– รองศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– หัวหน้าภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกียรติคุณ:
– รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (๒๕๒๑) และรางวัลผลงานวิจัยดี (๒๕๓๔) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– นักการประถมศึกษาดีเด่น (๒๕๒๗) จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๙)
– โล่ประกาศเกียรติคุณจาก World Council for Curriculum and Instruction (WCCI) (๒๕๔๑)
– รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น ระดับหน่วยงานที่สังกัด จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๔๔)
– รางวัล Shoji Award จาก World Council for Curriculum and Instruction (WCCI) (๒๕๔๔)
– รางวัลอาจารย์แบบอย่าง จากสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๔๔)

ผลงานสำคัญ:
– การวิจัยและพัฒนารูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน (รายงานการวิจัย)
– การนำเสนอรูปแบบเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงของนิสิตนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรครุศึกษา (รายงานการวิจัย)
– ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (ตำรา)
– เก้าก้าวในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและการสังเคราะห์งานวิจัย (หนังสือ)
– การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (หนังสือ)
– การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน : เรื่องยากที่ทำได้จริง (หนังสือ)

 

ความเชี่ยวชาญ:

การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การประถมศึกษา
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
การวิจัยทางการศึกษา