ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล

อาจารย์ประจำ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกเหนือจากงานสอน งานวิชาการ งานบริการด้านวิชาการทางภาษาอังกฤษ และงานบริหารแล้ว ยังมีความสนใจในการศึกษาวิจัยในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการพัฒนาทักษะทางการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย โดยมีผลงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมรางวัลเกียรติยศ อาทิเช่น บทความวิจัยระดับชาติ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ (สาขาภาษาและการสื่อสาร) ในปีพ.ศ. 2555 – 2557 จำนวน 4 รางวัล จากสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพ.ศ. 2556 – 2558 รวมถึงผลการศึกษาที่ได้จากงานวิจัยทางด้านการพัฒนาทักษะทางการเขียนมาอย่างต่อเนื่องนั้นได้นำมาสู่แรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือวิชาการ “สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ (Blueprints for Essay Writing in English)” ซึ่งติดอันดับ 4 จาก 10 ยอดอันดับแรกหนังสือขายดีของสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเดือนมกราคม 2559