ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ หลายมหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา:
– Doctor of Education, Indiana University, U.S.A
– Master of Sciences in Education, Indiana University, U.S.A.
– ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย