ดร.วริน วิพิศมากูล

อาจารย์ประจำ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับการศึกษา:
– ปริญญาตรี B.A. Mathematics, Computer Science, Williams College, USA
– ปริญญาเอก Ph.D. Mathematics, University of Texas at Austin, USA
ประสบการณ์:
– 2013-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
– 2011-2013 อาจารย์ผู้ช่วย (Assistant instructor), University of Texas at Austin.
– 2008-2010 ผู้ช่วยสอน (Teaching assistant), University of Texas at Austin.
– 2005-2008 ผู้ช่วยสอน (Teaching assistant), Williams College
ทุนและรางวัลที่เคยได้รับ(ตั้งแต่ปี 2000)
– 2015-ปัจจุบัน ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
– 2003 ทุน พสวท. (โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สาหรับการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับ ปริญญาตรี โท และเอก
– 2002 ผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วม Sunburst Youth Camp, Singapore.
– 2002 รางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ
– 2002 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับชาติ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– 2000 ทุน พสวท. (โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ศูนย์โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) รุ่นที่ 17
ผลงานวิจัย
– Vipismakul, W (2013), The Stabilizer of the Group Determinant and Bounds for Lehmer’s Conjecture on Finite Abelian Groups. Ph.D. Thesis, University of Texas at Austin.
– Satyan, L. D., Heath, T., & Vipismakul, W. (2012), Deformations of Bordered Surfaces and Convex Polytopes. Notices of the American Mathematical Society, 58(4), 530-541.
บรรยายประชุมวิชาการและงานวิทยากร
2015-ปัจจุบัน
– Facilitator ด้านการพัฒนาตัวเองให้กับองค์กรและบริษัท
– วิทยากรอบรมเพื่อพัฒนาครูให้กับโรงเรียน
2013-ปัจจุบัน
– วิทยากรอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในวิชา Number Theory, Combinatorics
2014
– วิทยากรรับเชิญสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ และคณิตศาสตร์ศึกษาในหัวข้อ Lehmer’s Conjecture for Finite Abelian Groups การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6, 20-21 มีนาคม, 2557, มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี