ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

อาจารย์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ระดับการศึกษา:
– Doctor of Education (Ed.D.), Early Childhood Education, University of North Texas, USA. (Minor in Gifted and Talented Education)
– Certificate of teaching Gifted and Talented Education (Texas)
– Master of Art (MA), Early Childhood Education, University of Northern Colorado, USA
– ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์:
ผลงานตีพิมพ์และอื่นๆ
– แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย สำนักพิมพ์แมค (รวมกับอาจารย์ท่านอื่นๆ)
– ในหลวงของเรา สำนักพิมพ์ต้นอ้อ (ร่วมกับคณะอาจารย์)- Success for Life, High/Scope, มารู้จักเด็กที่มีความสามารถพิเศษกัน วารสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ความรู้เรื่อง STEM Education จาก NAEYC Conference สมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย (Website)
– การศึกษาแบบ STEM เพื่อการจัดการเรียนการสอน สมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย (Website)
งานวิจัย
2016-2017
1) การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา STEM สำหรับปฐมวัย (ร่วมกับอาจารย์นลินทิพย์ บุญเฉลยมรรค อาจารย์ปัฐมาภรณ์ เดชะไกศยะ และอาจารย์ปวีณา สัณห์ฐานะกุล)
2) การจัดกิจกรรมการสอน STEPP for STEM สำหรับเด็กปฐมวัย
2013-2015
1) การศึกษากิจกรรมการเรียนรู้แบบ SPEED สำหรับชั้นเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
2) การศึกษาและพัฒนากิจกรรมผู้ปกครองอาสาในระดับชั้นเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (ร่วมกับอาจารย์กาญจนา พะทะยะ)
3) รูปแบบการจัดการศึกษาแบบ STEM ที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาปฐมวัย (ร่วมกับคณะอาจารย์)
4) ความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบูรณาการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยศิลปะ (Art) และจริยธรรม (Ethics) สู่ ESTEAM กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
2008
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (ส่วนขยาย) (ร่วมกับคณะอาจารย์)
2006
Improving Kindergarten through Success for Life Thailand (Dissertation at University of North Texas)
2004
การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับจากการจัดประสบการณ์ วางแผน ปฏิบัติ ทบทวนตามแนวการสอนแบบไฮ/สโคปของนักเรียนชั้นเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
การนำเสนองานวิจัยนานาชาติและการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ
1) The 24th International Institute of Social and Economic Science, Madrid , Spain (October 6-9, 2015) Appropriate STEM Education Design for Kindergarten
2) The 14th Annual Hawaii International Conference on Education, Hawaii, USA. (January 3-6, 2016) SPEED up Young Children (SPEED Learning Activities: Smart/Multiple Intelligences. Play, Environment, Ethics, and Developmenttally Appropriate Pratice/DAP
3) The 2016 International STEM Education Conference, Pattaya, Thailand (6-8 July, 2016) Introducing STEM to Early Childhood Education
วิทยากร STEM Education
1) อบรมเรื่อง เคล็ดลับการสอน STEM โดยใช้วิศวกรรมศาสตร์เป็นแกน สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพฯ
2) อบรม STEM Education เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
3) อบรม STEM Education สำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต 4 จังหวัดนครราชสีมา
4) อบรม STEM Education คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จัหวัดอุบลราชธานี
5) อบรม STEM Education แผนกอนุบาลโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ