ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา มัคคสมัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาเอกปฐมวัยศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวรรณสว่างจิต

ระดับการศึกษา:
– ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์:
– ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐  อาจารย์ ๓ ระดับ ๘ , รองคณบดีคณะครุศาสตร์, ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
– ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘ ศึกษานิเทศก์ ระดับ ๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๓
– ๒๕๓๒ – ๒๕๔๖ ศึกษานิเทศก์ ระดับ ๖ กลุ่มงานการศึกษาปฐมวัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
– ๒๕๓๑ – ๒๕๓๒ อาจารย์ใหญ่ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านจังเอิน สปอ.ห้วยทับทัน สปจ.ศรีสะเกษ
– ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐ ครูใหญ่ ระดับ ๔ โรงเรียนบ้านโนนน้อย สปอ.อุทุมพรพิสัย สปจ.ศรีสะเกษ
– ๒๕๒๔ – ๒๕๒๘ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านสระภู สปอ.อุทุมพรพิสัย สปจ.ศรีสะเกษ
หนังสือ