รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ

ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา:
– M.Eng (Industrial Engineering) Asian Institute of Technology
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์:
– นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ประจำปี พ.ศ. 2539
– ที่ปรึกษาสมาคมวิชาการต่างๆ เช่น สมาคมอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย สมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาทางคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานราชการ
– ได้รับรางวัลด้านสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศจำนวนมาก